Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz.591 tj. Dz. U. z 2016 poz.1047), 
  • ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 poz.1089),
  • norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Do momentu podpisania umowy za kontakty z klientem odpowiada i osobiście je prowadzi członek zarządu naszej firmy. Po podpisaniu umowy ustalony zostaje zespół pod kierownictwem biegłego rewidenta, który na bieżąco będzie konsultował problemy i organizował pracę. Zespół składa się z biegłych rewidentów, z możliwością zaangażowania asystentów, a w razie potrzeby ekspertów określonych dziedzin.

Badanie sprawozdania finansowego polega na badaniu wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, analizie zdarzeń po dacie bilansu i ich wpływu na badane sprawozdanie. Końcowym efektem jest przedstawienie Jednostce ewentualnych korekt do zaakceptowania. Decyzja Jednostki w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia proponowanych korekt pozwala na przygotowanie projektu sprawozdania z badania - pisemnego raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego badanej Jednostki, zawierającego opinię biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Następuje etap prac końcowych, w którym badana Jednostka przygotowuje ostateczną wersję sprawozdania finansowego, a biegły rewident opracowuje ostateczną wersję sprawozdanie z badania i ewentualnie wystąpienie do kierownictwa. 

Umowa o badanie sprawozdania finansowego podpisywana jest po zaakceptowaniu warunków przedstawionych w niniejszej ofercie bądź uzgodnionych w drodze negocjacji. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy jest wybór naszej spółki jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania w trybie określonym wart. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.

Pragniemy poinformować Państwa, że zgodnie z zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów, wydanymi przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, w przypadku zmiany audytora przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, audytor ma prawo do nawiązania kontaktu z dotychczasowym audytorem w celu wyjaśnienia, czy nie występują powody, które uniemożliwiałyby podjęcie się badania sprawozdania finansowego Państwa firmy.