Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Umorzeniowa łamigłówka

20 kwietnia 2015 r.

Od 1 stycznia 2011 r. przychód ze zbycia udziałów w celu umorzenia nie stanowi już przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dochód ten jest obecnie opodatkowany na zasadach ogólnych. Dokonujący zbycia udziałów w celu umorzenia pomniejsza więc wysokość rozpoznanego przychodu o koszty związane z nabyciem udziałów i tak wyliczona różnica podlega opodatkowaniu.

W praktyce powyższa zasada jest kwestionowana przez niektóre organy podatkowe, jeśli chodzi o umarzanie udziałów objętych w ramach wniesionego do spółki wkładu niepieniężnego. Chodzi o sytuację, w której spółka 1 (albo udziałowiec będący osobą fizyczną) wniosła do spółki 2 udziały dające bezwzględną większość praw głosu w spółce 3. Jeśli następnie spółka 2 umorzy udziały w spółce 3, powinna ona rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości nominalnej wartości udziałów wydanych na rzecz spółki 1 w związku z otrzymanym aportem.


Artur Cmoch, Gazeta Prawna 2015-04-13