Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiana roku obrotowego wymaga zachowania określonych formalności

20 kwietnia 2015 r.

Wspólnicy spółki z o.o. planują zmianę roku obrotowego. Jakie kroki trzeba podjąć, aby nie było problemów księgowo-podatkowych?

Rok obrotowy to zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości okres, za jaki jest sporządzane sprawozdanie finansowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości powinien być on stosowany także dla celów podatkowych. Rok obrotowy powinien co do zasady obejmować 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przy czym nie musi się pokrywać w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych z rokiem kalendarzowym. Początek roku obrotowego powinien być określony w umowie spółki albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników.

Jeśli pojawia się konieczność zmiany roku obrotowego, to zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości pierwszy rok po zmianie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy. Z kolei w świetle art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe. Przy czym należy w tym wypadku dokonać zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (art. 8 ust. 4 ustawy o CIT).


Karolina Pawlak, Gazeta Prawna 2015-04-13