Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Należności byłego pracownika umorzone. Ale co z PIT?

13 kwietnia 2015 r.

Niektórzy twierdzą, że takie przysporzenie jest zwolnione z opodatkowania. To jednak rodzi problem, gdzie wykazać je jako przychód: w PIT-11 ze stosunku pracy, czy w PIT-8C z tytułu innych źródeł.

Właściwa kwalifikacja przychodów pracowniczych pozwala na prawidłowe ich opodatkowanie. Płatnicy nie mają kłopotów z miesięcznymi wynagrodzeniami za pracę, dodatkami za godziny nadliczbowe oraz innymi składnikami wymienionymi wprost w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Problem stanowią umorzone świadczenia na rzecz byłych pracowników.

Zacznijmy od tego, że ustawa o PIT daje wskazówki, jak liczyć przychód i jakie wartości są do niego zaliczane, czyli podlegają opodatkowaniu. Za przychód uważa się otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei według ustawowej definicji przychodami ze stosunku pracy są wszelkie wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności są to: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.


Marta Nowakowicz-Jankowiak, Gazeta Prawna 2015-04-02