Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zatory płatnicze: Przeterminowane i umorzone faktury to też przychód

31 marca 2015 r.

Przed wprowadzeniem przepisów przeciwdziałających zatorom płatniczym w lepszej sytuacji byli podatnicy, którzy po otrzymaniu faktury nie płacili jej i doprowadzali do przedawnienia zobowiązania. Obecne przepisy zrównały pozycję podatników.

 Artykuł 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o PIT nakazuje powiększenie przychodu o wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań. Przepis ten jest stosunkowo rzadko dostrzegany przez podatników, a praktycznie niestosowany przez osoby fizyczne nieprowadzące ksiąg rachunkowych. O ile bowiem u podatników prowadzących księgi rachunkowe przedawnienie jest ujawniane na koncie pozostałych przychodów operacyjnych (a te co do zasady stanowią przychód podatkowy), o tyle prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów bądź rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego musieliby to odnotować w ewidencji pozaksięgowej. A ta nie jest obowiązkowa.

Brak wykazania przedawnienia w przychodach naraża jednak podatników na poważne konsekwencje, łącznie z odpowiedzialnością karnoskarbową.


Jan Szary, Gazeta Prawna 2015-03-25