Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odwołanie powinien rozpatrzyć dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę podatnika – uchwała 7 sędziów NSA z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt I FPS 6/17

27 marca 2018 r.

W dniu 26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt I FSK 144/16, podjął uchwałę.

„W świetle art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r., dla podmiotu niemającego siedziby w Polsce, który w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego był zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, a który przestał być tym podatnikiem przed zakończeniem tego postępowania, do rozpatrzenia jego odwołania od decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej, właściwy był dyrektor izby skarbowej właściwy ze względu na siedzibę podatnika” – sygn. akt I FPS 6/17

Źródło: Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 26 lutego 2018 r. sygn. akt I FPS 6/17