Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

NSA w sprawie skutków zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – uchwała z dnia 18 czerwca 2018 r. sygn. akt I FPS 1/18

20 czerwca 2018 r.

W dniu 18 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 657/16 .

"Zawiadomienie podatnika dokonane na podstawie art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) informujące, że z określonym co do daty dniem, na skutek przesłanki z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnika za wskazany okres rozliczeniowy, jest wystarczające do stwierdzenia, że nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia tego zobowiązania na podstawie art. 70 § 6 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy."

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/734D0944FE


Źródło: Uchwała z dnia 18 czerwca 2018 r. sygn. akt I FPS 1/18