Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

29 września 2021 r.

Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w przepisach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, a także innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Dotyczy to umów zlecenia oraz innych umów, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, wykonywanych przez:

osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami.

Od 1 stycznia 2022 r. kwoty wynosić będą odpowiednio:

- minimalne wynagrodzenie za pracę 3010 zł,
- 19,70 zł minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Podstawa prawna:

- art. 1 ust.1a-1b, art. 6, art. 8 ust.1, art. 8a, art. 8c ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207);

- rozporządzenie z 14.09.2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1690).