Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Obowiązek złożenia oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

13 listopadaa 2017 r.

Do 31 marca 2018 r. podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek złożyć pierwsze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Podatnicy, których przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości były wyższe niż równowartość 10 mln euro w danym roku podatkowym są zobowiązani do zeznania podatkowego dołączyć uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję.

Po 1 stycznia 2017 r. podmiotom których rok podatkowy kończył się w innej niż w/w dacie poszerzony został zakres obowiązków sprawozdawczych związanych ze sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932 ze zm.) podatnicy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji cen transferowych bez wezwania organu w przypadku dokonania transakcji z podmiotami powiązanymi. Gwarancję wykonywania tego obowiązku i faktycznego posiadania wskazanej dokumentacji stanowić będzie wypełnienie ww. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z załączonymi dokumentami. Tymczasem przed 1 stycznia 2017 r. stanowiły one wyłącznie potwierdzenie tego, że dokonywali oni transakcji z podmiotami powiązanymi.

Przedmiotowe oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podatnika, w szczególności członkowie zarządu. Osobie podpisującej ww. oświadczenie grożą sankcje karne skarbowe za nie złożenie w terminie oświadczenia o posiadaniu ww. dokumentacji albo za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą.​