Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Więcej deklaracji podatkowych bez podpisu kwalifikowanego

23 październikaa 2017 r.

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. dot. sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U.2017.1802) weszło w życie 1 października 2017 r.

Nowe rozporządzenie upowszechnia składanie deklaracji i podań za pomocą podpisu elektronicznego bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Zgodnie z par. 11 ww. rozporządzenia podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

 1. deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
 2. deklaracje dla podatku od towarów i usług:
  • a) (VAT-7),
  • b) (VAT-7K),
  • c) (VAT-8),
  • d) (VAT-9M);
 3. deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10);
 4. deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
 5. skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
 6. informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
 7. informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
 8. informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27);
 9. informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE);
 10. korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK);
 11. deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
 12. informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
 13. zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
 14. informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
 15. zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
 16. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:
  • a) (PIT-36),
  • b) (PIT-36L),
  • c) (PIT-37),
  • d) (PIT-38),
  • e) (PIT-39);
 17. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);
 18. zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
 19. deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A);
 20. deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);
 21. deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
 22. deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
 23. informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
 24. informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
 25. informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
 26. informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z);
 27. oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
 28. wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ);
 29. wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
 30. deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
 31. deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
 32. deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW);
 33. deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
 34. deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
 35. deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA);
 36. deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A);
 37. deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S);
 38. deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P);
 39. zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
 40. wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
 41. deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS);
 42. deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG);
 43. informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1).

Jednocześnie rozporządzenie precyzuje w par. 5 ust. 1, że istnieje możliwość opatrywania wszystkich deklaracji i podań kwalifikowanym podpisem elektronicznym.