Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe zasady opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

5 październikaa 2017 r.

5 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1557). Zgodnie z art. 1 pkt 2. ww. ustawa wprowadziła nową definicję pracownika (za którego występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP).

Zgodnie z przedmiotową nowelizacją art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy otrzymał następujące brzmienie: Pracownikiem, o którym mowa w art. 9 (za którego należy obowiązkowo opłacić składkę na FGŚP), jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy lub jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą albo wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132), stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną - jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

W zmienionej definicji brak jest więc dotychczasowego wyłączenia odnoszącego się do osób bliskich pracodawcy, tj. małżonka, dzieci własnych, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców, macochy i ojczyma oraz osoby przyspasabiającej, rodzeństwa, wnuków, dziadków, zięciów, synowych, bratowych, szwagierek i szwagrów.

Oznacza to, że od 5 września 2017 r. za ww. osoby bliskie zatrudniane przez pracodawcę powstanie obowiązek opłacania składek na FGŚP po raz pierwszy w październiku 2017 r. od przychodów uzyskanych we wrześniu. Za wrzesień 2017 r. składki na FGŚP powinny zostać naliczone od podstawy ich wymiaru ustalonej proporcjonalnie za 26 dni, tj. za okres od 5.09 do 30.09 br.