Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Drugą ratę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy przekazać do 30 września 2017 r.

14 września 2017 r.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2016.800 t.j. z dnia 2016.06.07) równowartość dokonanych odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych.

Od 1 stycznia 2017 r. zmiany w wysokości odpisu wprowadza ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984). Zgodnie z jej art. 17, który dodaje art. 5f do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w 2017 r. wysokość odpisów na ZFŚS należy liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. - 3161,77 zł

W 2017 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy:

  • Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników (art. 3 ust. 2 ustawy o zfśs) ,
  • Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 ustawy o zfśs),
  • Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej(art. 3 ust. 1c ustawy o zfśs).
Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz (ustalają odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazują środki w ustalonym przez siebie terminie) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

W przypadku, gdy termin przekazania środków na fundusz przypada w dniu wolnym od pracy (w niedzielę lub święto) albo w sobotę (tak jak w roku 2017 r. 30 września wypada w sobotę), nie ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy. Takie stanowisko zajął resort pracy.