Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Gwarancja praw świadka w postępowaniu o wykroczenie

14 września 2017 r.

Rząd przyjął dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich sprawach otrzymają należny im zwrot kosztów udziału w czynnościach wyjaśniających.

Rząd przyjął dziś przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich sprawach otrzymają należny im zwrot kosztów udziału w czynnościach wyjaśniających.

Chodzi między innymi o zwrot kosztu dojazdu na przesłuchanie lub utraconego dochodu z powodu stawienia się na wezwanie którejś ze straży, a także inne wydatki , na przykład koszty noclegu.

Koniec wątpliwości
Na podstawie obecnych przepisów nie można jednoznacznie wskazać kto jest zobowiązany do uregulowania tego rodzaju wydatków –  Skarb Państwa czy straż, będąca jednostką organizacyjną gminy, która posiada budżet odrębny od Skarbu Państwa. Wątpliwości interpretacyjne powodują, że częstokroć nie jest realizowane prawo świadka (biegłego, tłumacza, specjalisty) do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną (miejską).  

Projekt wprowadza jednoznaczną zasadę, że jeśli czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie prowadzić będzie straż gminna lub straż miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy. Natomiast jeśli czynności te prowadzić będzie Policja lub inna służba państwowa, na przykład Straż Parku Narodowego, zwrot wydatków na rzecz świadków pochodzić będzie z budżetu państwa.

Koszty poniesie skazany
Wydatkowane środki wrócą odpowiednio do budżetu gminy lub Skarbu Państwu po zakończeniu postępowania przez sąd. Zostanie nimi obciążona ryczałtowo (wysokość ryczałtu będzie ustalona rozporządzeniem) osoba skazana za popełnienie wykroczenia. Do tej pory skazany ponosił tylko koszty (również ryczałtowe) postępowania sądowego.

Jedynie w razie umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego koszty postępowania ponosić będzie Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku.
Źródło: Komunikat Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości