Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

24 sierpnia 2017 r.

 • Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł.

Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).

Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.

Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego
 • Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych.
Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.
 • Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego
Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych.

Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 • Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
  1. Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
  2. Praca socjalna.
  3. Poradnictwo specjalistyczne.
  4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
  5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.


Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 
Źródło: Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej