Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe obowiązki sprawozdawcze dot. paliw ciekłych

27 lipca 2017 r.

• Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy*) należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

  • Sprawozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych (art. 4ba ustawy*) należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.
  • Sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przeznaczeniu (art. 43d ustawy*) należy składać w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie.

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)

Przekazywanie sprawozdań

Sposób wypełniania i przekazywania sprawozdań określają wytyczne Urzędu Regulacji Energetyki (URE), które wraz z elektroniczną wersją formularza dostępne są na stronie internetowej URE w zakładce Stanowiska (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Wypełnione i podpisane formularze należy kierować w oryginale do Ministerstwa Finansów (Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Wypełniony formularz, dostępny w formacie xls na stronie URE, można przesłać również w wersji elektronicznej:
  • na adresy: odpowiednio Sprawozdania4ba@mf.gov.pl i Sprawozdania43d@mf.gov.pl, pod warunkiem skorzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • z wykorzystaniem profilu zaufanego ePuap MF.

Równocześnie prosimy o przekazywanie sprawozdań w formie elektronicznej (w pliku xls, z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie URE), na adres raporty.ure@kat.mofnet.gov.pl.

Termin pierwszego sprawozdania, o którym mowa w art. 4ba upłynął 14 lipca br., natomiast sprawozdanie, o którym mowa w art. 43d należy przesłać, zgodnie z informacją na stronach URE, do 20 sierpnia br. Kolejne sprawozdania należy składać odpowiednio 14 i 20 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczą.
Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów