Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Większe bezpieczeństwo w obrocie prawnym

17 lipca 2017 r.

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany w przyjętej ustawie dotyczą stosowania „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Większe bezpieczeństwo 

Nadrzędnym celem ustawy jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego poprzez wyeliminowanie możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu przez internet spółek z o.o. (tzw. tryb S-24). Pojawiły się bowiem sygnały o nadużyciach polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w tym trybie. Każdy taki przypadek podważa bezpieczeństwo obrotu i powoduje duże problemy dla poszkodowanych. 

Po zmianie, do podpisywania umowy spółki z o.o. zawiązywanej przez internet, a także do złożenia wniosku o wpis takiej spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, stosowane będą - tak jak obecnie w przypadku spółki jawnej i spółki komandytowej - tylko dwa rodzaje podpisu:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny;
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Duża dostępność

Dostępność kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest dziś nieporównywalnie większa, niż w momencie wprowadzania trybu S-24, a koszt uzyskania takiego podpisu na dwuletni okres ważności wynosi około 300 zł. 

Znacznie bardziej rozpowszechniony jest też bezpłatny podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Od ubiegłego roku do identyfikacji na potrzeby uzyskania tego profilu można wykorzystać środki identyfikacji elektronicznej stosowane do uwierzytelniania w systemach teleinformatycznych banków. Dzięki temu jeszcze łatwiejsze stało się uzyskanie tego profilu. System transakcyjny udostępniło już kilka banków, a kolejne pracują nad wdrożeniem takiej możliwości. 

Dlatego rezygnacja ze „zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie stanowić istotnego utrudnienia. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości