Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sejm o pracownikach sezonowych.

30 czerwca 2017 r.

22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Teraz ustawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Od 2014 r. obserwowany jest dynamiczny wzrost zainteresowania cudzoziemców pracą w Polsce. Jednocześnie ze względu na strukturę demograficzną, jak i poprawiającą się sytuację na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie pracodawców na cudzoziemską siłę roboczą. Zdecydowanie wśród cudzoziemców pracujących w Polsce dominują obywatele państw spoza UE, w szczególności obywatele Ukrainy.

Sejm przyjął projekt rządowy z poprawkami rekomendowanymi przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Część przyjętych poprawek ma charakter doprecyzowujący lub zapewniający spójność przepisów z obecnie obowiązującymi lub projektowanymi rozwiązaniami. Przyjęto także poprawki uelastyczniające przepisy i zmniejszające obciążenia administracyjne dla podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, zwłaszcza dla rolników i sadowników, bowiem dotyczą one nowego zezwolenia na pracę sezonową. Proponowane zmiany:

  • pozwolą na szybsze powierzenie pracy cudzoziemcowi, tj. niezwłocznie w dniu przekazania do PUP wymaganych dokumentów po wjeździe cudzoziemca do Polski, 
  • pozwolą na powierzenie pracy od razu po wjeździe cudzoziemca do Polski w dni świąteczne lub wolne dni pracy danego urzędu i uznanie tej pracy za legalną - pod warunkiem przekazania do PUP wymaganych dokumentów w pierwszym dniu pracy PUP, 
  • zmniejszą zakres informacji zawartych we wniosku w zakresie poprzednio wykonywanej pracy do niezbędnego minimum, 
  • powodują odstąpienie od wyjaśniania w okresie wykonywania prac sezonowych (już po wydaniu zezwolenia na pracę sezonową), czy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi posiada środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników sezonowych, poprzez wykreślenie tej przesłanki jako podstawy uchylenia zezwolenia na pracę sezonową. 

Obniżone zostały także dolne granice kar grzywny za powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy do poziomu 1000 zł (tak jak w Kodeksie pracy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika). Natomiast za podstępne doprowadzenie do nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz do nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca dolną granicę kary grzywny obniżono - do poziomu 3000 zł.

Termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018 roku. Zatem do końca 2017 r. zatrudnienie cudzoziemców odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Ponadto do końca 2018 r, będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, czyli możliwość pracy cudzoziemca – nie dłużej niż do końca 2018 r. - na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed końcem 2017 roku.
Źródło: Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej