Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Podatek VAT przy sprzedaży przez przedsiębiorcę auta kupionego od osoby prywatnej

12 czerwca 2017 r.

Do końca 2013 r., w sytuacji gdy przedsiębiorca decydował się na sprzedaż samochodu nabytego od osoby prywatnej, cena sprzedaży nie była powiększana o podatek VAT. Kwestię tę regulował bowiem art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który zwalniał z VAT sprzedaż przedmiotów używanych, wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż takich przedmiotów bez podatku VAT była możliwa o ile:

  • przy zakupie nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT oraz
  • przedmiot był wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.

1 stycznia 2014 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Zmieniony został art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT który otrzymał następujące brzmienie: “zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.”

Podkreślić należy, że przepis ten po nowelizacji odnosi się do towarów, które były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej podatnika. Jeżeli przedmiotowe towary byłyby wykorzystywane choćby w niewielkim stopniu na cele działalności opodatkowanej lub niepodlegającej opodatkowaniu, to taka dostawa towarów nie będzie podlegała zwolnieniu od podatku VAT, tylko będzie opodatkowana według stawki podstawowej tj. 23 %.