Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

DANE DŁUŻNIKÓW ZNAJDĄ SIĘ W REJESTRZE NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH

12 czerwca 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. informacje o wysokości podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych, których podatnik nie zapłacił, będą publikowane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej i zawarte w nim dane będą udostępniane przez Portal Podatkowy.

Zagrożenie ujawnieniem w rejestrze.

Przed umieszczeniem danych w rejestrze, dłużnik powinien dostać ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeśli takie ostrzeżenie nadal okaże się bezskuteczne i dłużnik nie zapłaci, to po upływie 30 dni jego dane zostaną wprowadzone do rejestru przez naczelników urzędów skarbowych i reprezentantów gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Wprowadzenie do rejestru długu wynikającego z decyzji lub wyroku będzie się odbywać po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego.

Wpis do rejestru a wysokość długu.

Nazwa i dane zobowiązanego (dłużnika) ujawniane będą, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie przekroczy 5000 zł (art. 18e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Do rejestru stopniowo będą wprowadzane także należności pieniężne, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2018 r. (art. 16 ustawy).

Zgoda na ujawnienie danych.

Aby uzyskać informację dot. długów dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, trzeba będzie uzyskać jego zgodę. Takie upoważnienie jest ważne nie dłużej niż przez okres 60 dni od dnia jego uzyskania. Dodatkowo wystąpienie o informację o długach osoby fizycznej bez jej upoważnienia może skutkować grzywną w wysokości 30 tys. zł (art. 168f ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wszystkie sytuacje pobrania z Portalu Podatkowego informacji o zobowiązanym zostanie w nim odnotowany, a fakt próby wyszukiwania informacji będzie tej osobie nieodpłatnie przekazany – jeśli takiej informacji zażąda. W sytuacji dojścia do nieuprawnionego ujawnienia danych, to dłużnik na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym będzie uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie od Skarbu Państwa.