Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Możliwość płacenia podatków wspólników spółki cywilnej z jej rachunku

20 majaa 2017 r.

Z bieżących problemów stosowania wykładni przepisów podatkowych zwrócić uwagę należy na niejasność, czy możliwe jest płacenie podatków wspólników z rachunku spółki cywilnej bez ograniczeń, czy konieczne jest dokonywanie przelewów na rzecz fiskusa z indywidualnych rachunków bankowych przez każdego ze wspólników.

Zasadą ogólną polskiej Ordynacji podatkowej jest, że podatnik winien regulować swoje podatki samodzielnie, za wyjątkiem sytuacji enumeratywnie wymienionych w przepisie art. 62b §1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zapłaty podatku za podatnika może dokonać:
  1. jego małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha,
  2. aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest tą hipoteką lub zastawem,
  3. inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1.000,00 zł.
Wymaga wskazania, iż często w obrocie pojawiają się głosy, jakoby z rachunku spółki cywilnej możliwe było regulowanie należności podatkowych wspólników do kwoty wyłącznie 1.000,00 zł, co jednak uznać należy za stanowisko nieprawidłowe. Co istotne, spółka cywilna, mimo nazwy, jest umową cywilną, nie posiada zatem osobowości prawnej, nie jest też jednostką organizacyjną, brak jest więc kryterium „innego podmiotu” dla ustalenia omawianego wyżej limitu kwotowego. Wspólnicy spółki cywilnej posiadający wspólny rachunek bankowy są de facto jego współwłaścicielami, a więc mogą z niego swobodnie korzystać, w tym regulować wszelkie zobowiązania podatkowe.