Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Opinie w sprawach możliwego obejścia prawa podatkowego

28 kwietnia 2017 r.

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów, postępowania, w których może zostać zastosowana klauzula obejścia prawa podatkowego, prowadzone są przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co istotne, może on włączyć się także do dowolnego postępowania już wszczętego i prowadzonego przez inne organy podatkowe, w oparciu o wydane przez siebie postanowienie.

W toku postępowania Szef KAS może, a na wniosek kontrolowanego podatnika musi, wystąpić jednak o opinię do Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Co więcej, zarówno Szef KAS, jak i sam podatnik, mogą przedstawić swoje pisemne stanowisko w sprawie i przedłożyć dokumenty. Ogólną zasadą jest, że Rada decyzję podejmuje za zamkniętymi drzwiami, jednak jej Przewodniczący może zaprosić strony do uczestnictwa. Co istotne, niemożliwe jest uczestnictwo wyłącznie Szefa KAS, bez podatnika. Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania wydaje pisemną opinię co do zasadności zastosowania klauzuli w określonej sprawie, jej członkowie mogą zgłaszać także zdania odrębne, które doręczane są Szefowi KAS i podatnikowi razem z uzasadnioną opinią. Należy pamiętać, że niewydanie opinii w terminie 3 miesięcy skutkuje uznaniem stanowiska Szefa KAS, chyba że o zwrócenie się do Rady wnioskował sam podatnik.

Szczególnej uwagi wymaga fakt, że po wydaniu przez Szefa KAS decyzji lub po skorygowaniu deklaracji przez podatnika, inne podmioty biorące udział w optymalizacji podatkowej mogą również złożyć korekty w zakwestionowanym zakresie.

Odnosząc się do samej Rady i jej składu należy zauważyć, że jej opinie nie są dla Szefa KAS wiążące, jednak w skład Rady wchodzą uznani przedstawiciele nauki, więc w praktyce będą raczej posiadały moc wiążącą.