Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Ministerstwo Finansów utworzy listę podatników wykreślonych z Rejestru VAT

28 kwietnia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. organom podatkowym rozszerzono zakres uprawnień do wykreślania podatników z rejestru VAT lub odmowy ich rejestracji. Podatnicy sprawdzający status swojego kontrahenta za pomocą wyszukiwarki na stronie MF nie mogą mieć zatem pewności, czy na dany dzień jest to informacja aktualna. Organy podatkowe nie nadążają z jej aktualizacją, dlatego Ministerstwo Finansów planuje stworzenie oficjalnej listy podatników VAT, którym odmówiono rejestracji, których wykreślono z rejestru oraz do niego przywrócono.

W tym celu przygotowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych. Na podstawie proponowanej ustawy, do obowiązującej ustawy o VAT zostanie wprowadzony przepis art. 96b, który upoważni Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia w formie elektronicznej wykazu podmiotów:
  • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji;
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT;
  • których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona.
Wykaz ten ma być dostępny między innymi na stronie Ministerstwa Finansów.

Z projektu wynika, że będzie zawierał szczegółowe dane omawianych podmiotów, tj.:

1) imiona i nazwisko lub nazwę,

2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeśli taki

numer został przyznany,

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,

4) numer PESEL, o ile podmiot posiada,

5) numer, pod którym podmiot został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,

6) adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,

7) adres miejsca zamieszkania albo adres stałego miejsca prowadzenia działalności

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej,

8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania

podmiotu oraz ich identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,

9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL,

10) imię i nazwisko lub nazwę wspólnika oraz jego identyfikator podatkowy NIP lub numer

PESEL,

11) datę odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT,

12) podstawę prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie wykreślał podmiot z wykazu w przypadku

przywrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego rejestracji podmiotu jako podatnika

VAT.

Ustawa ma wejść w życie 7 dni po ogłoszeniu.