Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe zasady zgłaszania przedsiębiorcy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

28 kwietnia 2017 r.

Od 19 maja 2017 roku obowiązywać zaczną nowe zasady zgłaszania działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku osób, które opłacają składki wyłącznie za siebie oraz fakultatywnie członków swoich rodzin i nie zatrudniają innych osób.

Nową możliwością będzie zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS już na etapie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z jednoczesną możliwością zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnionych członków rodziny. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz. 1807 ze zm.), osoba fizyczna może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej najwcześniej w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG na formularzu CEIDG-1, który jednocześnie stanowi zgłoszenie przedsiębiorcy odpowiednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Procedura ta dotyczy obok przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą również wspólników spółek cywilnych.

Od 19 maja 2017 roku przedsiębiorcę będącego płatnikiem składek wyłącznie na własne ubezpieczenia, ZUS może zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu osoba prowadząca działalność nie będzie musiała dokonywać tej czynności samodzielnie, co obecnie wiąże się z koniecznością osobnej wizyty w jednostce ZUS. Przedsiębiorca może też zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Na podstawie danych przekazanych z CEIDG ZUS sporządzi:
  • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych – na formularzu ZUS ZUA, lub
  • zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZZA,
  • zgłoszenie członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZCNA, o ile członkowie rodziny spełniają warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Opisywane wyżej zmiany zostały wprowadzone na podstawie przepisu art. 11 oraz art. 37 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893). Należy zauważyć, że omawiane normy, zgodnie z przepisem art. 75 w/w ustawy obowiązują od dnia 19 maja 2016 roku, jednak vacatio legis kończy się z upływem 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. w dniu 18 maja 2017 roku, a więc zgłoszenia w nowym trybie dopuszczalne są dopiero od dnia 19 maja 2017 roku.