Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wchodzi w życie ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

20 kwietnia 2017 r.

Ustawa z dnia 9 marca 2007 roku o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 648) określa:
  • zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
  • właściwość organów w zakresie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami,
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu,
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych oraz zasady kontroli ich wykonywania,
  • obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych ich dotyczących.
Należy zauważyć, że w przypadku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska oraz umów międzynarodowych zawartych przez Unię Europejską, informacje podatkowe zostają udostępnione organowi właściwemu na zasadach określonych w tych umowach.

Przepisy omawianej ustawy nie mają nadto zastosowania do wymiany informacji dla celów podatkowych na podstawie Umowy między RP a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FACTA oraz Uzgodnień Końcowych.