Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Uchwała NSA stwierdzająca, że komornik sądowy jest podatnikiem VAT.

20 kwietnia 2017 r.Komornik sądowy jest podatnikiem VAT zobowiązanym do rozliczania tego podatku. Nie ma do niego zastosowania wyłączenie przewidziane dla organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa.Potwierdził to NSA w uchwale z 6 marca 2017 r. (sygn. akt I FPS 8/16):

do komornika sądowego, którego status wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.), ma zastosowanie art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2, a nie ma zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).Cytowana uchwała NSA podjęta w składzie 7 sędziów kończy spór komorników z fiskusem w sprawie obowiązku opodatkowania wykonywanej przez komorników działalności.Należy zauważyć, że od 1 października 2015 r. usługi wykonywane przez komorników sądowych są uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. Tak postanowił Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r., sygn. PT1.050.1.2015.LJU.19 (Dz. Urz. Min. Fin. z 15 czerwca 2015 r., poz. 41), zmieniając dotychczasową wykładnię w tej sprawie.Kolejnym problemem był spór co do sposobu obliczenia VAT od opłat, komornicy chcieli bowiem doliczać VAT do obowiązujących stawek opłat komorniczych.W broszurze informacyjnej objaśniającej zasady rozliczania VAT przez komorników sądowych MF wyjaśnił jednak, że opłaty pobierane przez komorników są kwotami brutto zawierającymi podatek należny VAT. Również Sąd Najwyższy w uchwale z 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16, potwierdził stanowisko MF w tej sprawie, stwierdzając, że:

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji o stawkę podatku od towarów i usług.Należy zatem przyjąć, że VAT od opłat egzekucyjnych należy liczyć metodą „w stu”, ponieważ VAT zawiera się w tych opłatach.Podstawa prawna:
- art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 710; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60