Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Wyłączenie z opodatkowania w 2017 roku w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

20 kwietnia 2017 r.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje m.in. w sytuacjach, gdy nabywcą jest:

rolnik ryczałtowy, jeśli towary nabywa dla prowadzonej przez niego działalności rolniczej,

podatnik, który wykonuje jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i któremu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

podatnik, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług,

osoba prawna, która nie jest podatnikiem VAT,

jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego (2016) kwoty 50.000 zł. Jednocześnie warunkiem niezbędnym do wyłączenia z opodatkowania jest, aby w 2015 r. wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie przekroczyła kwoty 50.000,00 zł.Wyłączenia z opodatkowania nie stosuje się, jeśli przedmiotem nabycia są:

nowe środki transportu,

wyroby akcyzowe.

Przy ustalaniu powyższych wartości nie wlicza się kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary te są wysyłane lub transportowane, a także wartości z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych.
Podstawa prawna: art. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.)