Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sprawy celne załatwiane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

20 marca 2017 r.

w Warszawie.

Od 1 marca 2017 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie posiada kompetencje do:

1) wydawania pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;

2) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących:

  • wiążącej informacji taryfowej, 
  • wiążącej informacji o pochodzeniu towaru; 

3) prowadzenia listy agentów celnych;

4) wydawania decyzji w sprawach:
  • wpisu osoby na listę agentów celnych, 
  • skreślenia osoby z listy agentów celnych, 
  • zawieszenia w działalności agenta celnego; 
5) wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.


Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych – Dz.U. z 2017 r. poz. 228