Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zwiększenie limitów od 1 stycznia 2017r.

19 stycznia 2017 r.



W związku z nowelizacją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dnia 30 grudnia 2016 r. zwiększono limity kwot po przekroczeniu których podatnicy są zobowiązani prowadzić księgi handlowe.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie polskiej równowartość 2.000.000 euro (po przeliczeniu 8.595.200,00 złotych) są obowiązane w następnym roku podatkowym prowadzić księgi rachunkowe.

Kwota ta dotyczy wszystkich przychodów z działalności, a zatem obejmuje również m.in. przychody ze sprzedaży środków trwałych.

Ponadto, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro (po przeliczeniu 8.595.200,00 złotych), należy złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym (do dnia 30 czerwca), oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiany wprowadzono również w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z nowymi regulacjami ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro (po przeliczeniu 1.074.400,00 złotych), lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro (po przeliczeniu 1.074.400,00 złotych).

Tym samym, w 2016r. nie przekroczono wyżej wymienionych limitów, można w roku 2017 prowadzić ewidencję księgową w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub rozliczać się z Urzędem Skarbowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.