Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Paczki świąteczne a przychód

9 stycznia 2017 r.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są m.in. otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł.

Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W najnowszym orzecznictwie wskazuje się, że kosze prezentowe, które są przekazywane pracownikom kontrahentów z okazji świąt nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż usługi w tym zakresie nie są związane z promocją ani reklamą. W tym przypadku nie następuje rozpowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez firmę.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że przekazanie koszy prezentowych pracownikom kontrahentów należy uznać za darowiznę w rozumieniu art. 888 par.1 KC. Jeżeli pracowników kontrahenta nie łączy z obdarowywaną firmą stosunek pracy ani stosunek cywilnoprawny, to nie mają zastosowania przepisy ustawy o PIT. Darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, co wyklucza opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.