Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zmiany w skali podatkowej

9 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa skala podatku dochodowego od osób fizycznych .

Zmiany w skali podatkowej

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa skala podatku dochodowego od osób fizycznych .

 

Skala podatku w 2017 roku wynosić będzie:

 

 Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

 

                                     Podatek wynosi

ponad

do

 

 

85 528

 

 18%

 

minus kwota zmniejszająca      podatek **

 

85 528

 

 

 

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

 

 

**                                                                                                            

Kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, wynosi:

1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

 

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

 Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

1) w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali określonej– kwota zmniejszająca podatek, o której mowa, wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

2) w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego prze-działu skali  – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek (556,02 gr rocznie)

 

 

Źródło: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1926)