Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Usługi budowlane świadczone przez podwykonawców a odwrotne obciążenie

20 grudnia 2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zmieni się sposób opodatkowania dla świadczonych usług budowlanych.

Zmiany w zakresie opodatkowania będą polegały przede wszystkim na tym, że zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu sprzedaży usług, będzie nabywca usługi.

Zasada ta dotyczy czynnych podatników podatku VAT

Podatnicy wykonujących usługi budowlane jako podwykonawcy na rzecz innych czynnych podatników podatku VAT będą mieli obowiązek wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż bez uwzględnienia w jej treści zapisu dotyczącego stawki i kwoty podatku (zgodnie z art. 106e ustawy o VAT). Należy pamiętać, aby na fakturze znajdował się zapis „odwrotne obciążenie”.

Nowelizacja przepisów które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. nakładających na podatników świadczących usługi budowlane obowiązek rozliczania podatku mechanizmem odwrotnego obciążenia, będą miały zastosowanie do usług, które zostaną wykonane od 1 stycznia 2017 r.

Ważne jest, iż podatnicy którzy świadczą usługi budowlane, o których mowa w załączniku nr 14 do ustawy i którzy, rozpoczną świadczenie usługi w 2016 r. i nie zakończą jej świadczenia do końca tego roku, będą również musieli je rozliczyć na zasadzie odwrotnego obciążenia.