Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia dla zleceniobiorców

13 grudnia 2016 r.

od 1 stycznia 2017 r. ulegną zmianie warunki dotyczące współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych a dotyczące ustalania wynagrodzenia z tytułu tych umów. Będzie to dotyczyło nie tylko umów nowo zawartych ale również kontynuowanych a zawartych w latach poprzednich.Ważnym jest, że ustawodawca uregulował na nowo kwestię wynagrodzenia zarówno w odniesieniu do umów zawartych z osobami wykonującymi zlecenie we własnym imieniu i na własny rachunek, jak i w odniesieniu do umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i nie zatrudniającymi innych osób (tzw. potocznie samozatrudnionymi-świadczącymi usługi i wystawiającymi Państwu faktury).Kwestia dotyczy tego, że zleceniobiorcy nie powinni zarabiać mniej niż wynosi minimalna stawka ustalona w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli od stycznia 2017r. kwotę 13 złotych na godzinę.Od powyższej zasady są nieliczne wyjątki ale najważniejszym jest ten, że przepis nie dotyczy umów, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia

lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Zmiana, o której sygnalizujemy dotyczy umów zawartych z podmiotami zarejestrowanymi poza Polską oraz w Polsce z wyjątkiem podmiotów zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej innych niż Polska.Aby prawidłowo wykonać obowiązek dotyczący rozliczenia umów zlecenia, od pierwszego stycznia należy umieszczać w ich treści zapisy dotyczące sposobu dokumentowania czasu ich realizacji a następnie egzekwować to rozliczenie od zleceniobiorcy.Zleceniobiorca jest zobowiązany do przedkładania w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, informację o liczbie godzin poświęconych na wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług.W sytuacji gdy ustalono wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia w stawce godzinowej takie rozliczenie nie jest konieczne, tym bardziej że i tak musi nastąpić w związku z koniecznością wyliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy.Dokumenty określające sposób potwierdzania czasu realizacji zlecenia oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług zleceniodawca przechowuje przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.Nieprzestrzeganie przepisów, o których mowa powyżej może skutkować nałożeniem przez Państwową Inspekcję Pracy, kary grzywny od 1000 zł do 30 000 zł na zleceniodawcę.