Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

7 listopadaa 2016 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowana została informacja przypominająca o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie pierwszych 10 miesięcy 2016 roku, w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowana została informacja przypominająca o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie pierwszych 10 miesięcy 2016 roku, w terminie do dnia 8 listopada 2016 r.

Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia (nawet, gdy nie zostały sprzedane a były na stanie podmiotu) oznaczonych maksymalną ceną detaliczną.

Informacja, powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz - w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

  1. 1. markę papierosów lub tytoniu do palenia;
  2. 2. wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie pierwszych 10 miesięcy 2016 roku złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;
  3. 3. liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;
  4. 4. maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;
  5. 5. liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

Informację należy przekazać w formie papierowej, po jej uprzednim podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres korespondencyjny Ministerstwa Finansów.