Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Nowe zasady dla cen transferowych

20 październikaa 2016 r.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej będzie uzależniony od wysokości przychodów lub kosztów przedsiębiorcy, które poniósł w poprzednim roku podatkowym.

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych dotyczy podatników, których przychody/ koszty nie przekroczyły 2 mln euro.

 

Ponadto podatnicy, którzy sporządzą dokumentację ze względu na przekroczenie wysokości obrotu, będą mieli również taki obowiązek w roku następnym bez względu na wysokość przychodów/ kosztów.

 

Pierwszy poziom – dokumentacja lokalna

 

Wymogi dotyczące dokumentacji lokalnej będą zbliżone do dotychczasowych. Powinna ona zwierać:

opis pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk, realizowanej strategii gospodarczej, a także wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu.

 

Zmiany będą dotyczyły konieczności uzasadnienia wyboru tej metody i wskazanie algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji.

Organy podatkowe będą też wymagały, aby dokumentacja zawierała informacje o podatniku, w tym opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności oraz otoczenia konkurencyjnego.

 

Drugi poziom – dokumentacja grupowa

 

W sytuacji, gdy przychody/ koszty podatnika przekroczą równowartość 20 mln euro, dokumentacja będzie musiała zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik. W szczególności będzie to m.in. struktura organizacyjna grupy, opis przedmiotu i zakresu jej działalności oraz opis polityki cen transferowych, tj. zasad wyznaczania cen transakcyjnych stosowanych przez grupę.

Istnieje też wymóg wskazania podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych.

Powyższe zmiany będą obowiązywać od stycznia 2017 r.

Obecnie natomiast, obowiązują wymogi w trzecim poziomie dokumentacji.

Polscy podatnicy którzy spełniają kryteria jednostki dominującej w rozumieniu przepisów o rachunkowości (i nie są jednostką zależną), konsolidują sprawozdanie finansowe, posiadają poza Polską zakład lub spółki zależne i których skonsolidowane przychody na poziomie grupy kapitałowej przekroczyły rok wcześniej równowartość 750 mln euro- mają obowiązek złożenia dodatkowego sprawozdania do organu podatkowego w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego podmiotu krajowego, za który jest ono składane. Termin złożenia pierwszego raportowania za kalendarzowy rok 2016 minie zatem 31 grudnia 2017 r.

Od stycznia 2017 roku podatnik, który przekroczy próg 10 mln euro przychodów/kosztów, będzie miał obowiązek zawarcia w dokumentacji opisu tzw. analizy danych porównawczych. Rozumie się przez to opis analizy danych, których podatnik użył do kalkulacji dochodu w transakcji z podmiotem powiązanym. Mają to być dane oraz ich źródła dotyczące podmiotów niezależnych lub ustalone przez podatnika z podmiotem niezależnym, uznane za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Zakres obowiązku dokumentacyjnego

Przychody lub koszty

Przepisy, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017r.

Brak obowiązku dokumentacyjnego

< 2 mln euro

Dokumentacja lokalna

> 2 mln euro

Analiza porównawcza

≥ 10 mln euro

Dokumentacja grupowa

≥ 20 mln euro

Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2016r.

Raportowanie według krajów

≥ 750 mln euro