Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Limity 2017 r.

12 październikaa 2016 r.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki osób fizycznych: cywilne, jawne i partnerskie, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w walucie polskiej równowartość 1.200.000 euro (art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) są obowiązane w następnym roku podatkowym prowadzić księgi rachunkowe. Powyżej wymieniona kwota przychodów, która zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r. wynosi 5.157.120,00 złotych. Zwracamy uwagę, iż kwota ta dotyczy wszystkich przychodów z działalności, a zatem obejmuje również m.in. przychód ze sprzedaży środków trwałych.

Limit przychodów osiągniętych w 2016 roku, uprawniający do korzystania w roku 2017 ze statusu „małego podatnika” wyliczany jest w inny sposób i wynosi 5.157.000,00 złotych (w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych oraz w podatku VAT). W tym przypadku uwzględnia się tylko przychody ze sprzedaży brutto, czyli wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług.