Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Sankcje za niewykazanie WNT w terminie

12 październikaa 2016 r.

Jedną ze zmian jaką przewiduje nowelizacja ustawy VAT będzie wprowadzenie sankcji za niewykazanie WNT. Urząd Skarbowy będzie mógł naliczyć podatek wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi, że podatnik nie uiścił podatku należnego.

Obecnie podatnik może odliczyć podatek VAT w przypadku nabycia towaru z Unii Europejskiej i udokumentowaniem tej transakcji fakturą (otrzymaną nie później niż 3 miesiące od upływu miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy). Podatnik ma również obowiązek wykazywać podatek należny i naliczony w deklaracji podatkowej. W przypadku, gdy nie wykaże on w powyższym terminie VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, nie skutkuje to żadnymi konsekwencjami. W razie kontroli podatnik ma wówczas prawo dokonać korekty deklaracji VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po nowelizacji ustawy podatnik będzie miał prawo wykazać w deklaracji podatkowej podatek należny i naliczony na tej samej deklaracji jedynie przez okres 3 miesięcy, po miesiącu w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Złożenie deklaracji po tym terminie będzie skutkowało złożeniem dwóch osobnych deklaracji. Podatek należny będzie wykazywany w deklaracji za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy a podatek naliczony w deklaracji za bieżący okres wraz z odsetkami.