Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czynsz dzierżawny podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych

5 październikaa 2016 r.Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA (II FSK 1908/14) podatnik, będący osobą fizyczną, posiadający wspólnotowy znak towarowy w formie słownej będzie obowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego dla znaku towarowego na zasadach ogólnych, czyli według stawek 18 i 32 %.Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że:„Przychód z korzystania przez podatnika z posiadanego znaku towarowego (w tym także ze znaku, na który udzielono prawa ochronnego), a zatem także z odpłatnego udostępniania praw do korzystania z tego znaku innym podmiotom, stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 18 u.p.d.o.f., niezależnie od tego, czy podatnik zawrze umowę o jego udostępnianie jako podmiot gospodarczy, czy też poza prowadzoną działalnością gospodarczą a także niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której ( w świetle przepisów Kodeksu cywilnego ) udostępnianie to nastąpi. (…) Kwalifikacji uzyskiwanych przez podatników przychodów (niezależnie do wybranej formy opodatkowania) należy dokonywać na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”A zatem, zdaniem Sądu nie można zastosować ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5 % do przychodów z najmu lub dzierżawy znaku towarowego.