Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Interpretację można zaskarżyć wprost do sądu

12 września 2016 r.

Jak wynika z ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz., 270 ze zm.) skargę można złożyć po wyczerpaniu środków zaskarżenia. A więc po otrzymaniu niekorzystnej interpretacji podatnik powinien wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

Jednak przepisy stanowią o sytuacji w której podatnik może zaskarżyć wydaną interpretacje wprost do sądu. Może jednak to nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich i tylko w przypadku , gdy RPO nie brał udziału w postępowaniu administracyjnym.

Z możliwości wniesienia skargi przez RPO skorzystał podatnik w sprawie dotyczącej ulgi mieszkaniowej . WSA wyrokiem z 13 lipca 2016 r. (sygn. akt I SA/ Wr 392/16) przyznał rację podatnikowi.

Termin na zaskarżenie wydanej decyzji do WSA wynosi 6 miesięcy, które jest liczone od dnia w którym strona otrzymała rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie.