Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Źródła wiedzy o statusie majątkowym podatnika

24 sierpnia 2016 r.

Podatnicy w stosunku do których prowadzone jest postępowanie dotyczące dochodów nieujawnionych, często nie są świadomi o sposobach pozyskiwania informacji o ich statusie majątkowym przez Urzędy Skarbowe.

Podstawowym źródłem są deklaracje składane przez podatników, w których zawarte są informacje o wysokości osiągniętego dochodu oraz poniesionych wydatków. Na podstawie deklaracji organy podatkowe mogą ustalić, czy poniesione wydatki mają pokrycie w uzyskanych dochodach.

Urzędy Skarbowe mogą uzyskiwać informacje o sytuacji finansowej podatnika od:

- notariuszy w związku z sytuacjami powodującymi powstanie obowiązku podatkowego

-banków- na temat posiadanych rachunków bankowych i oszczędnościowych, a także obrotach i stanach finansowych.

Instytucje ta mają również obowiązek przekazywać Generalnemu Inspektorowi informację na temat transakcji, których wartość przekracza 15 tys. euro.

- niektórych organów administracji publicznej – np. w związku z rejestracją pojazdów samochodowych

- organów administracji architektoniczno budowlanej – w związku z wydanymi decyzjami o pozwoleniu na budowę

Gromadzenie informacji o statusie podatnika przebiega w sposób coraz bardziej zaawansowany. Obecnie trwają prace spółki „Aplikacje Krytyczne sp. z o.o.” , nad informatyzacją służb skarbowych. Aplikacje te będą pomocne do identyfikacji podatników, którzy uczestniczą w procesach wyłudzenia VAT. Ponad to, trwają prace nad platform Gentax, która zastąpi obecny Poltax.