Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

POLSKIE PRAWO CELNE DOSTOSOWANE DO NORM UE

8 sierpnia 2016 r.

W ubiegłym tygodniu Prezydent podpisał nowelizację Prawa celnego. Nowelizacja ma na celu dokonanie w polskim porządku prawnym zmian służących stosowaniu unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonawczych.

Unijny kodeks celny zastąpił obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia nr 3925/91, 2913/92, 1207/2001 oraz 450/2008.Ustanowienie nowego unijnego kodeksu celnego ma na celu:


  • Ułatwienie legalnej wymiany handlowej oraz zwalczanie nadużyć poprzez określenie prostych i ekonomicznie uzasadnionych procedur celnych oraz zapewnienie szybszego i ujednoliconego postępowania celnego.


  • Utrzymanie równowagi między obowiązkami organów celnych poprzez zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów celnych a prawem przedsiębiorców do sprawiedliwego traktowania.


  • Wprowadzenie zasady, zgodnie z którą wszystkie transakcje celne i handlowe powinny być przeprowadzane w formie elektronicznej, zaś systemy informacyjno-komunikacyjne, które są wykorzystywane w operacjach celnych oferować przedsiębiorcom we wszystkich państwach członkowskich porównywalne uproszczenia


  • Zagwarantowanie, iż wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych towarzyszyć będzie zharmonizowane i ujednolicone stosowanie kontroli celnych przez państwa członkowskie, zapewniające równoważny poziom tych kontroli w całej Unii Europejskiej (niedopuszczanie do zachowań zakłócających konkurencję).


Regulacje zawarte w nowych przepisach unijnego prawa celnego upraszczają prawodawstwo celne poprzez ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w całej UE poprzez harmonizację zasad wymiany informacji i zakresu danych. Regulacje te upraszczają procedury celne zmierzające do ułatwienia do wzrostu efektywności transakcji celnych zgodnie ze współczesnymi potrzebami a także wdrażają obsługę procesów biznesowych w pełni elektronicznym środowisku – zarówno dla administracji celnych, jak też podmiotów dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Stanowią wsparcie dla rzetelnych i godnych zaufania podmiotów gospodarczych – tzw. upoważnionych  przedsiębiorców AEO.


Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.