Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Czy połączenie spółek podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

25 lipca 2016 r.Połączenie spółek nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usługPrzejęcie/połączenie spółek nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.W przypadku przejęcia nie dochodzi w opinii autora do odpłatnego świadczenia, dlatego należy przyjąć, iż ta transakcja jest poza zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług.Organy podatkowe skłonne są uznawać, iż możemy mieć w omawianym zakresie do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług, lecz ze względu na przedmiot łączenia (przedsiębiorstwo) transakcja nie podlega opodatkowaniu: „Jak wynika więc z przywołanych powyżej przepisów prawa, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 55(1) ustawy Kodeks cywilny, dotyczące definicji przedsiębiorstwa, to zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, połączenie się spółek będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, iż zamierzona czynność połączenia spółek (przejęcie Wnioskodawcy przez spółkę dominującą), skutkująca przeniesieniem całego majątku Wnioskodawcy do innej spółki, dokonana na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem będzie mieściła się w pojęciu „zbycia przedsiębiorstwa”, do którego zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy.Mając na uwadze powyższe tut. Organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy w kwestii zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy do czynności wydania majątku w ramach połączenia spółek.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że transakcja jest wyłączona z zakresu opodatkowania VAT jest prawidłowe. Prawidłowość tego stanowiska Organ wywiódł wyłącznie z przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. ” - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 maja 2013 r. ILPP2/443-168/13-2/MR. Połączenie spółek nie podlega więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl