Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

25 lipca 2016 r.Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpowiednimi dokumentami we właściwym rejestrze sądowym wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości i dotyczy jednostek gospodarczych wpisanych do tego rejestru, np.: spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek jawnych, partnerskich, spółdzielni.W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) należy złożyć następujące dokumenty:1) roczne sprawozdanie finansowe,2) opinię biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu,3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,4) sprawozdanie z działalności - dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych w tym względzie).Zwracamy uwagę, iż wzmianka o złożeniu do KRS rocznego sprawozdania finansowego jest przekazywana bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.), dalej zwanej ustawą o KRS.Kierownik jednostki wpisanej do KRS powinien złożyć do rejestru roczne sprawozdanie finansowe wraz z odpowiednimi dokumentami w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Natomiast zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (zob. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości).Przykład

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało zatwierdzone 20 kwietnia 2016 r. W takiej sytuacji należało je złożyć w Krajowym Rejestrze Sądowym do 5 maja 2016 r.Obowiązek złożenia w KRS dotyczy również rocznych sprawozdań finansowych, które nie zostały zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdania takie należy złożyć w KRS dwukrotnie, tj.:- w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także- w ciągu 15 dni po ich zatwierdzeniu razem z dokumentami, o których mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS Dodajmy, iż w jednostkach, które rozpoczęły działalność w pierwszej połowie roku, a za rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym podlegającym wpisowi do rejestru jest sprawozdanie obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. Takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 15/14.


Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (419) z dnia 1.06.2016