Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Kiedy spółka osobowa może zapłacić podatek wspólnika?

25 lipca 2016 r.Osobowym spółkom prawa handlowego wolno regulować ze swojego rachunku bankowego zobowiązania podatkowe wspólników. Kwota podatku nie może jednak przekraczać 1.000 zł. Takie ograniczenie nie dotyczy spółek cywilnych.

Zapłata za wspólnikaCiężar opłacania podatków (zaliczek na podatki) spoczywa na podatniku. Podatnik powinien te należności uiszczać z własnych środków pieniężnych. Zobowiązania podatkowe mają bowiem charakter osobisty.Prawo obowiązujące do końca ubiegłego roku nie przewidywało możliwości uregulowania podatku przez kogoś innego niż podatnik. W praktyce - pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych - uznawano za dopuszczalne wpłaty dokonywane przez tzw. posłańców (wyręczycieli). Mianem tym określano osobę lub podmiot, który za podatnika przekazywał do organu podatkowego kwotę odpowiadającą wysokości podatku, ale czynił to w imieniu podatnika i z jego środków finansowych. Osobowa spółka handlowa, np. jawna czy komandytowa, mogła na tej podstawie (działając jako posłaniec) regulować ze swojego rachunku bankowego zobowiązania podatkowe wspólników, np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.Zmiany nastąpiły z początkiem bieżącego roku. Osobowe spółki handlowe już oficjalnie mogą opłacać ze swojego konta podatki wspólników. Zezwala na to art. 62b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Taka wpłata jest jednak dopuszczalna, gdy kwota podatku wspólnika nie przekracza 1.000 zł. Uznaje się, że w takich przypadkach wpłata pochodzi ze środków wspólnika, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Dyspozycję przelewu z rachunku bankowego spółki osobowej należy więc tak sporządzić, aby nie było wątpliwości, że kwota przekazana do organu podatkowego ma być przeznaczona na zobowiązanie wspólnika. Wpłata musi przy tym nastąpić z zachowaniem przepisów dotyczących zapłaty podatku przez podatnika, np. dotyczących terminu zapłaty.Nowe regulacje zastępują dotychczasowe praktyki. Spółki osobowe nie mogą powoływać się na fakt, że działają jako posłaniec, aby zapłacić podatek wspólnika przekraczający 1.000 zł.Takie stanowisko prezentuje również Ministerstwo Finansów. Resort w odpowiedzi z dnia 6 kwietnia 2016 r. na pytanie naszego Wydawnictwa wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym zapłata podatku z rachunku bankowego innego podmiotu jest możliwa tylko w przypadkach wymienionych w art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej. Dla dopuszczalności zapłaty podatku przez kogoś innego niż podatnik nie ma żadnego znaczenia kwestia występowania w charakterze posłańca. Uregulowanie z konta spółki osobowej podatku wspólnika jest niedopuszczalne, jeżeli kwota podatku przekracza 1.000 zł. Płynie z tego również wniosek, że nie wolno "rozbić" podatku na kilka przelewów. Na zapłatę daniny przez inny podmiot niż podatnik pozwolono tylko w przypadku, gdy kwota podatku - a nie wpłaty - nie przekracza 1.000 zł.


Małgorzata Żujewska, Gazeta Podatkowa 2.06.2016