Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

SN: poszkodowany w wypadku drogowym w ramach OC posiadacza pojazdu może skorzystać z opieki zdrowotnej poza systemem NFZ

10 czerwca 2016 r.

W dniu 19 maja b.r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 63/15 podjął uchwałę następującej treści:

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego:

"Czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości  skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?"

Zagadnienie zostało przedstawione przez Rzecznika w związku z rozbieżnością w wykładni art. 444 §1 k.c. w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych.

Z  tezy uchwały SN wynika, że poszkodowany w wypadku komunikacyjnym nie ma 

obowiązku korzystania w pierwszej  kolejności z bezpłatnej, publicznej służby zdrowia i nie ma obowiązku wykazywania, dlaczego skorzystał właśnie z leczenia i rehabilitacji poza system NFZ.

Wystarczy, że wykaże poniesienie przez siebie uzasadnionych i celowych kosztów leczenia l rehabilitacji (art. 444 § 1 k.c.).

Zakład ubezpieczeń odpowiadający wobec poszkodowanego w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych może natomiast wykazywać, że wskazane przez poszkodowanego koszty leczenia i rehabilitacji, poniesione poza systemem NFZ, nie mają jednak charakteru kosztów uzasadnionych i celowych.


Komunikat ze strony Sądu Najwyższego