Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Koszty ubezpieczenia w limicie kilometrówki

22 majaa 2016 r.

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umowy najmu wątpliwości nieraz budzi to, które koszty związane z najmem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczeń, a które tylko do wysokości kilometrówki.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu wydatki z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w rozporządzeniu. Warunkiem zaliczenia do kosztów wydatków w granicach kilometrówki jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych czynsz za wynajem samochodu nie stanowi kosztów używania samochodu, a tym samym można go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu bez ograniczeń. Jednakże w sytuacji, gdy oprócz czynszu najmu podatnik opłaca również koszty ubezpieczenia wynajmowanego samochodu, koszty te może rozliczyć tylko do wysokości kilometrów.

W wyroku z dnia 05 maja 2016 r. (sygn. II FSK 688/14) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że koszty używania SA pojęciem szerszym niż sama tylko eksploatacja. Należy zatem uznać, że koszty używania cudzej własności obejmują zarówno koszty eksploatacyjne, jak i inne z tym związane, w tym również koszty ubezpieczenia pojazdu.