Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Zasady korygowania sprzedaży na kasie fiskalnej

27 kwietnia 2016 r.

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych u sprzedawców zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, dokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży jest paragon fiskalny. Zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru. W takim przypadku przepisy zobowiązują podatnika do prowadzenia ewidencji korekt.

Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, które skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży powinna zawierać:

  1. datę sprzedaży,
  2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy,
  3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru bądź usługi,
  4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru (usługi) będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży,
  5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży,
  6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
  7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru (usługi) podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.


Zatem, podatnik ewidencjonujący obroty przy pomocy kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru, który skutkuje zwrotem całości lub części należności z tytułu sprzedaży, powinien prowadzić ewidencję zwrotów towarów i uznanych reklamacji.

Z ewidencji tej musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu.

W przypadku korekty obrotu w związku z popełnieniem oczywistych pomyłek podatnik dokonuje niezwłocznej jej korekty poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji:

  • błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego),
  • krótkiego opisu przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączenie oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której nastąpiła oczywista pomyłka.


Ponadto podatnik zobowiązany jest ponownie zaewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu kasy, z tym że już w prawidłowej wysokości.