Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Jak opodatkować nagrodę dla przedsiębiorcy

6 kwietnia 2016 r.Dochody z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową opodatkowane są zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organizator konkursu przy przekazaniu nagrody ma obowiązek pobrania podatku i jego wpłaty na rachunek urzędu skarbowego.Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienia z podatku przychodów z tytułu niektórych wygranych. W odniesieniu do nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.W ocenie organów podatkowych oznacza to, iż przedsiębiorca powinien traktować wartość otrzymanej nagrody jako przychód z działalności gospodarczej („pozostałe przychody”), a tym samym opodatkować w takiej formie, w jakiej opodatkowuje przychody z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.W orzecznictwie sądowym pojawiło się korzystniejsze dla podatników stanowisko. Sądy zwróciły uwagę, iż ustawodawca ograniczył jedynie możliwość zastosowania zwolnienia w stosunku do nagród otrzymanych przez przedsiębiorców, lecz nie wyłączył tych nagród z opodatkowania zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Opinię taką wyraził Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 01 grudnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 2075/13) oraz w wyroku z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt II FSK 232/13).