Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Samochód osobowy: tylko z pozycji 8703 CN

6 kwietnia 2016 r.O uznaniu samochodu za osobowy, podlegający akcyzie, decyduje tylko i wyłącznie klasyfikacja dokonywana w oparciu o Nomenklaturę Scaloną, tj. klasyfikacja taryfowa pojazdu do pozycji 8703 CN. Bez znaczenia dla celów poboru akcyzy są adnotacje dokonane w dowodzie rejestracyjnym. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów opublikowanego na stronach MF.

W komunikacie ministerstwa finansów czytamy m.in.: W rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy decyduje klasyfikacja taryfowa pojazdu do pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej. Zatem dla celów poboru akcyzy od samochodów istotna jest tylko i wyłącznie klasyfikacja dokonywana w oparciu o Nomenklaturę Scaloną. W związku z powyższym bez znaczenia są adnotacje dokonane w dowodzie rejestracyjnym, gdyż wpis taki wynika z klasyfikacji pojazdu dokonanej w oparciu o inne przepisy w szczególności o przepisy ruchu drogowego.

Ministerstwo powołuje się również na orzeczenia NSA (sygn. akt III SA 1233/91 oraz V SA 3437/01), w których sąd ten stwierdził, że „(...) dla potrzeb klasyfikacji taryfowej wiążące są postanowienia dotyczące nomenklatury także wówczas, gdyby towary traktowane były odmiennie w innych przepisach, publikacjach i opiniach rzeczoznawców”. Oznacza to, iż uzyskanie świadectwa homologacji, które określa rodzaj pojazdu jako ciężarowy, czy analogiczne zapisy w zagranicznych dowodach rejestracyjnych, bądź nawet rejestracja w krajowym systemie komunikacyjnym jako ciężarowy, nie przesądza o kwalifikacji taryfowej pojazdu do kodu CN 8704 jako pojazdu ciężarowego.

W zakresie przepisów akcyzowych obowiązek prawidłowej klasyfikacji wyrobu według kodu CN ciąży na producencie, jak również na podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz na importerze. Zatem to zainteresowany podmiot sam klasyfikuje pojazd mechaniczny do danego kodu CN i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobu (samochodu) do danego kodu CN.


Komunikat opublikowany przez Ministerstwo Finansów