Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Odprawa pieniężna dla pracownika

30 marca 2016 r.

Pracodawcy dokonując w firmie redukcji personelu w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych obowiązani są do wypłaty odpraw pieniężnych. Odprawy te przysługują zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Są one traktowane jako rekompensata za utratę pracy i możliwość zarobkowania. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Pracodawcy dokonując w firmie redukcji personelu w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych obowiązani są do wypłaty odpraw pieniężnych. Odprawy te przysługują zarówno pracownikom zwalnianym grupowo, jak i indywidualnie. Są one traktowane jako rekompensata za utratę pracy i możliwość zarobkowania. Ich wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Kto jest uprawniony do odprawy?

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwana dalej ustawą o zwolnieniach grupowych, ma zastosowanie do pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Nie obejmuje ona swoim zakresem pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników, czyli tzw. małych. Zwolnienie grupowe w trybie tej ustawy ma miejsce, gdy następuje rozwiązanie przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmuje ono co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).


Przy czym, w przypadku zwolnień grupowych dokonywanych z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, muszą one dotyczyć co najmniej 5 pracowników.

Natomiast zwolnienia indywidualne występują wtedy, gdy dochodzi do rozwiązania przez pracodawcę stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron (art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Prawo do odprawy

Odprawy pieniężne na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych wypłacają tylko pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Przysługują one wymienionym wcześniej pracownikom zwalnianym w trybie zwolnień grupowych, a także indywidualnie na podstawie przepisów tej ustawy. Odprawa tego rodzaju przysługuje również pracownikowi, wobec którego pracodawca zastosował wypowiedzenie zmieniające warunki płacowe, a on ich nie przyjął. Odmowa przyjęcia nowych warunków wynagradzania skutkuje definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę. W takim przypadku wymagane jest, aby przyczyny wypowiedzenia zmieniającego leżały wyłącznie po stronie pracodawcy, a nowe warunki zatrudnienia zaproponowane w wypowiedzeniu zmieniającym były na tyle niekorzystne dla pracownika, że zasadna była odmowa ich przyjęcia.
Gazeta Podatkowa, Ewa Madejek