Polska wersja językowa English version Deutsche Sprachversion

Formularz PIT-8C może być przesłany podatnikowi w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

30 marca 2016 r.

Płatnik może przesłać podatnikom informację PIT-8C za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 stycznia 2016 r., nr IPTPB3/4511-227/15-6/RR.

Spółka rozważa koncepcję sporządzania formularzy PIT-8C w formie elektronicznej (bez wydruku), podpisanych bezpiecznym e-podpisem i wysyłanie ich podatnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zamyśle wprowadzanej zmiany chodzi o oszczędność czasu i kosztów z tym związanych. Wobec tego zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy przesłanie podatnikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej imiennych informacji PIT-8C stanowi wykonanie przez spółkę obowiązków nałożonych w tym zakresie przez ustawę o PIT?

W jej ocenie w przedmiotowej sprawie spółka prawidłowo wywiąże się z nałożonych na nią obowiązków deklaracyjnych. W uzasadnieniu wyrażonego stanowiska stwierdziła, że przesłanie podatnikom informacji PIT-8C przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie ich doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty (osobiście w przedsiębiorstwie płatnika, czy też poprzez operatora pocztowego), ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Płatnik powinien jednak uzgodnić przesłanie informacji w tej postaci z podatnikiem i uzyskać jego zgodę oraz adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać informację. Ponadto, dla zapewnienia, że informacja sporządzona w postaci elektronicznej jest ekwiwalentna z postacią drukowaną i opatrzoną odręcznym podpisem, płatnik powinien zadbać o to, by informacja taka była sporządzona według ustalonego wzoru oraz opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym odpowiednio upoważnionej osoby.

Organ podatkowy zgodził się ze spółką i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska spółki.


Źródło: gofin.pl